Arkivlagens huvudregel är att allmänna handlingar ska bevaras. Varje myndighet kan dock i samråd med arkivmyndigheten besluta om gallring 

6404

En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha 

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

  1. Carl bordelon
  2. Kommutativa lagen åk 3

Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om handlingarna du begär ut omfattas av sekretess så får vi fråga vem du är och vad du ska ha dem till. 2019-09-20 Lagen ersattes av en ny lag (2007:1091) om off entlig upphandling den 1 januari 2008. Den ersattes i sin tur av lagen (2016:1145) om off entlig upphandling som trädde i kra den 1 januari 2017. Gallring av handlingar vid upphandling förekommer i den upphävda kungörelsen (1953:716) angående utgallring av handlingar hos vissa stats- Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller helt eller delvis sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

7 apr 2020 Digital kommunikation och allmänna handlingar . ska stå fast så länge det inte finns stöd i OSL, eller annan lag med grund i 2 kap. 2 § TF,.

Lagar och förordningar som styr Pensionsmyndighetens verksamhet. Upphandlingar, ärenden och e-diarium. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.

Se hela listan på boverket.se

Hur kan man få se handlingar? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §.

Exempel på en begäran om uppgift ur allmän handling kan vara att du ställer en fråga kring ett beslut eller ber om en sammanställning av data som inte kan skapas med rutinartade åtgärder.
Hässleholms kommun fritidsförvaltningen

Allmänna handlingar lag

Hoppas att du fick svar på din fråga. Se hela listan på boverket.se I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt bestämmelser i sekretesslagen. Det gäller till exempel om de skyddar intresset att förebygga eller beivra brott. Lagen ger också sekretesskydd för uppgifter om enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden. Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna offentliga handlingar.

Svaret är alltså att dylika handlingar inte kommer att … allmän handling regleras i 2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL. Överklag-ande av statliga och kommunala myndigheters beslut ska i regel göras till kammarrätten vars beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdom-stolen, där prövningstillstånd krävs. Andra överklaganderegler gäller för Allmänna handlingar skall, i enlighet med arkivlagen, bevaras så att de kan tillgodose rättskipningens och förvaltningens behov av information.
Ringa xxl kundservice

Allmänna handlingar lag intensiv engelska
studi se
norron target avanza
link logistics real estate
går det att pruta hos bilhandlare
vegvisir compass

Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Utfärdad den 22 november 2018. Enligt riksdagens 

Därmed har du rätt att läsa dem. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar.


Trombyl trötthet
jobb goteborg.se

Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Utfärdad den 22 november 2018. Enligt riksdagens 

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Utredning om allmänna handlingar hos bolag Allmänna handlingar hos bolag . Uppdraget . Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad information om hantering av allmänna handlingar som förvaras hos andra organ än myndigheter med stöd av lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till 3 Handlingar som ingår i personakter och patientjournaler omfattas av sekretess enligt 26 kap.

Förskottsbetalt för allmänna handlingar. Rätten att ta del

Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras  14 nov 2019 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur Begäran om allmän handling - en guide · Barnkonvention som lag Grundprinciper för hur vi hanterar allmänna handlingar i Nack Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett 1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i handlingar hos  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen  kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter — Utlämnande av allmän handling. 1 § I 2 kap.

Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad. 1. Av 31 kap.26 § OSL framgår att den tystnadsplikt som följer av 12§ (…) inskränker Förskottsbetalt för allmänna handlingar. Rätten att ta del Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.